💸   Slevy 40 % .pepper..week|🔥  TOP Barevné mlýnky|🚚  Zdarma do Zásilkovny od 1 500 Kč

💥  Slevy 40 % .pepper..week

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

  1. Tyto obchodní podmínky společnosti Cambodian s.r.o., IČO: 06687130, se sídlem Žerotínova 1133/32, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 286173 (dále jen „Cambodian“) (dále jen „Obchodní podmínky“), v souladu s § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako „Občanský zákoník“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní či jiné smlouvy uzavírané mezi Cambodian a jinou právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, a to v případě, že tato osoba je podnikatelem, případně jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  2. Obchodní podmínky jsou v souladu s § 1751 a násl. Občanského zákoníku nedílnou součástí smluvního vztahu popsaného dále v těchto Obchodních podmínkách a upravují zejména vznik, další podmínky a zánik smluvního vztahu, ve kterých vystupuje Cambodian jako prodávající, zhotovitel nebo subjekt v obdobném postavení a další osoba jako kupující, objednatel nebo subjekt v obdobném postavení (dále jen jako „Zákazník“).
  3. Cambodian je společností podnikající v oblasti prodeje pepře a souvisejícího zboží a poskytování souvisejících služeb a má zájem své zboží a služby poskytovat Zákazníkům.
  4. Cambodian a Zákazník jsou dále v textu těchto Obchodních podmínek uváděni společně jako Strany.
  5. Odchylná ujednání v písemné smlouvě nebo jiné písemné dohodě, uzavřené na základě dohody obou Stran, mají přednost před zněním Obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY 

  1. Na základě poptávky Zákazníka po zboží nebo službách Cambodian zpracuje Cambodian nabídku. Nabídka obsahuje cenu zboží nebo služeb a jeho specifikaci (dále jen „Nabídka“). Takto učiněná Nabídka nikdy nemůže být brána jako přijetí nabídky ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 Občanského zákoníku. Poptávka Zákazníka je vždy pouze podnět k vytvoření nabídky a nikdy není brána jako nabídka na uzavření smlouvy.
  2. Poptávka Zákazníka nezakládá Cambodian povinnost uzavřít kupní či jinou smlouvu.
  3. Ceny, uvedené v Nabídkách, jsou smluvní a jejich platnost je 30 dní od data vystavení Nabídky, pokud není určeno jinak. Ceny uvedené v katalozích, v ceníku nebo na webu Cambodian, stejně jako informace ústní, telefonické či informace získané prostřednictvím internetu vztahující se k cenám zboží Cambodian, jsou ceny nezávazné, které mají pouze oznamovací charakter. Takto poskytnuté informace o cenách zboží nejsou považovány za návrh na uzavření smlouvy.
  4. Cambodian činí v souladu s § 1732 Občanského zákoníku návrh na uzavření smlouvy zasláním Nabídky Zákazníkovi.
  5. Zákazník přijme Nabídku některým z níže uvedených způsobů:
   1. zasláním e-mailu na předem mezi Stranami dohodnutou e-mailovou adresu, nebo na jakoukoliv adresu uvedenou na webových stránkách Cambodian https://www.pepperfield.cz/ (dále jen „Web“);
   2. zasláním SMS zprávy na předem mezi Stranami dohodnuté telefonní číslo, nebo na jakékoliv telefonní číslo uvedené na Webu;
   3. uhrazením zálohové faktury dle Nabídky;
   4. převzetím zboží či přijetím služeb dle Nabídky;
    (dále jen jak „Souhlas s Nabídkou“).
  6. K uzavření kupní smlouvy v souladu s § 2079 Občanského zákoníku, jejímž předmětem je závazek Cambodian odevzdat příslušné zboží Zákazníkovi a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu a závazek Zákazníka příslušné zboží převzít a zaplatit Cambodian dohodnutou kupní cenu, vše dle dalších ujednání v těchto Obchodních podmínkách, případně k uzavření jiné Smlouvy dle nabídky dojde na základě doručení Souhlasu s Nabídkou Cambodian (dále jen „Smlouva“).
  7. V případě, že je Souhlas s nabídkou je učiněn s dodatkem nebo odchylkou, byť s takovou, která podstatně nemění podmínky Nabídky, není tento považován za Souhlas s nabídkou, ale za novou poptávku Zákazníka.
  8. Dodatečné změny v uzavřené Smlouvě lze činit pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to písemnou formou. Smluvní strany se dohodly, že za písemnou formu se považuje i e-mail a SMS zprávy, případně další komunikační textové aplikace, vždy však pouze na emailové adrese, resp. telefonním čísle uvedeném v těchto Obchodních podmínkách.
  9. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám. 

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Cenou se rozumí cena příslušného zboží nebo služeb bez DPH dle Nabídky (dále jen „Cena“).
  2. Není-li mezi Stranami dohodnuto jinak, Cena nezahrnuje náklady na dopravu a dodání zboží.
  3. Mezi Stranami může být sjednána sleva z Ceny. Tato sleva platí pouze pro případ, že Zákazník uhradí Cenu po slevě řádně a včas. Pokud Zákazník neuhradí dohodnutou Cenu se slevou řádně a včas, a to ani do 10 dní po splatnosti, dohodly se Strany, že sjednaná sleva přestává platit a Cambodian je oprávněn požadovat po Zákazníkovi zaplacení základní Ceny.
  4. Není-li mezi Stranami dohodnuto jinak, Zákazník se zavazuje uhradit Cenu v hotovosti k rukám Cambodian nebo bezhotovostně bankovním převodem na základě zálohové faktury vystavené Cambodian. Strany se dohodly, že pokud nebyla dohodnuta odložená splatnost, je splatnost zálohové faktury ke dni jejího vystavení.
  5. Odlišné platební podmínky, zejména termíny splatnosti, způsob platby atd., mohou být předmětem písemné dohody mezi Stranami.
  6. Zákazník je v prodlení s převzetím zboží nebo služeb, pokud v rozporu se svými povinnostmi nepřevezme od Cambodian řádně nabídnuté plnění. V případě prodlení Zákazníka s převzetím zboží nebo služeb je Cambodian oprávněn vyúčtovat Cenu ke dni, kdy se Zákazník dostal do prodlení s převzetím zboží nebo služeb.
  7. Strany se dohodly, že platby došlé Cambodian od Zákazníka budou použity na uhrazení peněžitých nároků Cambodian vůči Zákazníkovi v následujícím pořadí:
   1. úrok z prodlení ze smluvní pokuty;
   2. splatná smluvní pokuta;
   3. dosud nesplatná smluvní pokuta;
   4. úrok z prodlení z jistiny Ceny;
   5. splatná jistina Ceny;
   6. dosud nesplatná jistina Ceny,
    a to vždy nejprve na nároky Cambodian vůči Zákazníkovi s nejstarší dobou splatnosti.
  8. Dnem úhrady Ceny, její části či jiných nároků Zákazníka bezhotovostním převodem se rozumí datum připsání příslušné částky na bankovní účet Cambodian.
  9. Pokud je Cena na základě faktury uhrazena v hotovosti, stává se daňovým dokladem o zaplacení potvrzení vydané Cambodian.
  10. V případě prodlení Zákazníka s úhradou Ceny sjednávají Strany povinnost Zákazníka zaplatit Cambodian úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky včetně DPH za každý byť započatý den prodlení.
  11. Pro případ prodlení Zákazníka s úhradou Ceny či její části delším než 30 dnů, Strany sjednaly, že Zákazník je povinen uhradit Cambodian smluvní pokutu ve výši 5 % z Ceny, splatnou do 3 dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě Zákazníkovi. Zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku Cambodian na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, za níž byla sjednána smluvní pokuta, včetně škody přesahující smluvní pokutu.

4. DODÁNÍ ZBOŽÍ A DOPRAVA

  1. Smluvní strany sjednávají, že Cambodian dodá Zákazníkovi zboží nebo poskytne služby ve lhůtě dle vzájemné písemné dohody. Smluvní strany si sjednávají, že veškeré náklady související s dodáním zboží či poskytnutím služeb, a to včetně souvisejících služeb, hradí Zákazník, pokud není dohodnuto jinak.
  2. Cena dopravy, jakož i splatnost a způsob její úhrady, je mezi Stranami sjednána v rámci Smlouvy nebo jinou písemnou dohodou. Pokud nedojde k dohodě mezi Stranami, je Cambodian oprávněn požadovat po Zákazníkovi náhradu veškerých nákladů spojených s dopravou a ten je povinen je Cambodian uhradit.
  3. V případě sjednaného způsobu úhrady Ceny prostřednictvím zálohové faktury není Cambodian povinen expedovat zboží, tj. zajistit jeho dopravu a doručení, nebo poskytovat služby dříve, než mu bude zálohová faktura plně uhrazena.
  4. Cambodian nenese odpovědnost za nedodržení sjednané dodací lhůty v případě zásahu tzv. vyšší moci (zejména přírodní pohromy, stávky, války, požáry, veřejnoprávní překážky, překážky znemožňující dopravu, epidemie), jakož ani v případě, když prodlení nezavinil.
  5. Smluvní strany se mohou dohodnout, že Zákazník odebere zboží z místa odlišného od sídla Cambodian. V tomto případě nese Zákazník veškeré náklady včetně dopravy spojené s odebráním z jiného místa než dle předchozího článku, pokud není dohodnuto jinak.
  6. Nebezpečí škody na zboží přechází na Zákazníka jeho převzetím, v případě zasílání pak v okamžiku předání prvnímu dopravci.
  7. Způsob dodání zboží nebo poskytnutí služeb bude realizován dle podmínek, sjednaných ve Smlouvě.
  8. Zákazník je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k tomu, aby dopravní prostředky Cambodian nebo zvoleného dopravce mohly vjet do místa dodávky a zboží mohlo být vyloženo bez jakéhokoliv rizika.
  9. Zákazník je povinen vždy potvrdit dopravci přepravní/dodací list, a to ihned při převzetí zboží.  Podpisem přepravního/dodacího listu Zákazník stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a bere na vědomí, že na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. Při převzetí zboží od přepravce je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a současně o této skutečnosti učinit zápis o poškození do přepravního/dodacího listu či sepsat s přepravcem reklamační protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat Cambodian.
  10. Zákazník bere na vědomí, že pokud nepřevezme zboží v místě a čase dohodnuté dodávky, porušuje tímto svou povinnost převzít zboží řádně a včas a dostává se tímto do prodlení s převzetím zboží. V případě prodlení Zákazníka s převzetím zboží si sjednávají Strany povinnost Zákazníka zaplatit Cambodian smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny včetně DPH za každý den prodlení. Cambodian si vyhrazuje právo na náhradní dodání na náklady Zákazníka. Zákazník je v případě prodlení s převzetím zboží povinen uhradit taktéž náklady související s uskladněním zboží u dopravce.
  11. Strany si sjednaly, že v případě prodlení s převzetím zboží delším než 30 dnů, je Cambodian oprávněn odstoupit od Smlouvy a zároveň je Zákazník povinen, bez ohledu na jeho zavinění, uhradit Cambodian smluvní pokutu ve výši 5 % z Ceny, splatnou do 3 dnů ode dne doručení výzvy Cambodian Zákazníkovi k její úhradě. Zaplacení smluvní pokuty Zákazníkem se nedotýká nároku Cambodian na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, za níž byla sjednána smluvní pokuta, včetně škody přesahující smluvní pokutu a dále nároku na úhradu dopravy spojené s dodáním zboží.
  12. Cambodian je oprávněn v případě postupného či vícečetného plnění témuž Zákazníkovi neposkytnout další plnění v případě, že tento Zákazník je v prodlení s plněním svého závazku vůči Cambodian. Zákazník je v tomto případě oprávněn také požadovat úhradu Ceny před dodáním zboží nebo poskytnutím služeb.
  13. Cambodian realizuje dopravu pouze na území Evropské unie, pokud není dohodnuto jinak. V případě místa dodání mimo Evropskou unii má Zákazník povinnost tuto přepravu zajistit vč. všech celních podmínek sám.  V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Zákazníka, nese Zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ - REKLAMACE

  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925 a § 2099 až 2117 Občanského zákoníku.
  2. Cambodian odpovídá Zákazníkovi za to, že plnění při převzetí nemá vady s výjimkou vad, na něž byl kupující před koupí zboží upozorněn. Práva z vadného plnění zakládá pouze vada, kterou plnění mělo při převzetí Zákazníkem.
  3. Informace nebo pracovní postupy podané jinak než písemně jsou nezávazné a Cambodian za ně neodpovídá.
  4. Cambodian neodpovídá za škody, které Zákazníkovi vznikly neodborným zacházením se zbožím, zejména nedodržením pokynů/požadavků na obalu zboží, užitím zboží k účelu, k němuž není určeno, nebo zpracováním zboží s vadou, kterou mohl a měl Zákazník zjistit.
  5. Zákazník má povinnost zboží prohlédnout ihned po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Zákazník nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat při převzetí zboží nebo poskytnutí služeb.
  6. Zákazník má povinnost vytknout vadu plnění (uplatnit reklamaci) bez zbytečného odkladu, kdy měl možnost se s plněním seznámit a vadu zjistit, nejpozději však do 6 měsíců od převzetí zboží či poskytnutí služeb, umožnit Cambodian provést prohlídku zboží pro účely posouzení vytčené vady či vad a poskytnout k tomu veškerou nezbytnou součinnost.
  7. Práva z vadného plnění může Zákazník uplatnit pouze písemně, přičemž písemným uplatněním se rozumí i zaslání prostřednictvím e-mailu ve smyslu článku 2.8. těchto Obchodních podmínek.

6. VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

  1. Cambodian si vyhrazuje vlastnické právo k dodanému zboží až do okamžiku úhrady veškerých pohledávek z titulu příslušné Smlouvy a těchto Obchodních podmínek, na které má Cambodian vůči Zákazníkovi právo. Zákazník hradí veškeré náklady vynaložené na případnou dopravu zboží s výhradou vlastnictví zpět Cambodian.
  2. Není-li mezi Stranami dohodnuto jinak, je Zákazník oprávněn zcizit zboží třetím osobám jen v tom případě, že Cambodian neeviduje za Zákazníkem žádnou pohledávku v prodlení s úhradou delším než 30 dní.
  3. Pokud nejsou ustanovení o výhradě vlastnického práva či postoupení pohledávek tak, jak jsou stanoveny těmito Obchodními podmínkami v zemi, na jejímž území se zboží nachází, právně účinná, považuje se za sjednané zajišťovací opatření, které odpovídá výhradě vlastnického práva či postoupení pohledávek v této zemi. V případě, že je v tomto bodě vyžadována součinnost Zákazníka, je Zákazník povinen učinit veškerá opatření, která jsou zapotřebí k odůvodnění a obdržení takovýchto práv. 

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  1. Zákazník nemůže postoupit nebo převést své pohledávky, práva, dluhy či povinnosti vyplývající z těchto Obchodních podmínek nebo Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Cambodian.
  2. Zákazník není oprávněn na zajištění svých pohledávek vůči Cambodian využít zadržovací právo ke zboží Cambodian.
  3. V případě výskytu vad na zboží nebo službách není tímto dotčena povinnost Zákazníka zaplatit Cenu.
  4. Veškeré bonusy, rabaty, slevy, prodloužení splatnosti a jiné výhody jsou platné, pouze pokud jsou všechny závazky Zákazníka uhrazeny v dohodnuté době splatnosti.  

8. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  1. Nezaplatí-li Zákazník Cenu dle Smlouvy do 10 dnů ode dne splatnosti nebo neodebere-li zboží nebo neumožní poskytnutí služeb do 10 dnů od výzvy k odběru či poskytnutí součinnosti, je Cambodian oprávněn od Smlouvy odstoupit ke dni doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy Zákazníkovi. Toto odstoupení se nedotýká práva na náhradu škody ani smluvních pokut.      

7. ZACHOVÁNÍ DŮVĚRNÉHO CHARAKTERU INFORMACÍ

  1. Smluvní strany se dohodly, že pro účely těchto Obchodních podmínek veškeré informace poskytnuté Cambodian Zákazníkovi, ať už ústně, písemně, či v jakékoli jiné formě, včetně elektronických dat apod., v rámci smluvního vztahu, podléhají ochraně a považují se za důvěrné informace (dále jen jako „Důvěrné informace“). Důvěrné informace se považují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.
  2. Zákazník se zavazuje, že:
   1. bude uchovávat Důvěrné Informace v důvěrnosti a neposkytne Důvěrné informace či jakoukoli jejich část jakékoliv další osobě, pokud nebude mít k poskytnutí Důvěrné informace předchozí písemný souhlas Kupujícího;
   2. učiní veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k vyzrazení Důvěrných informací, jakož i k možnosti neoprávněného přístupu k jakýmkoliv Důvěrným informacím nebo k jejich použití třetí osobou;
   3. neučiní vůči dalším osobám žádné prohlášení týkající se obsahu správnosti nebo jiných aspektů Důvěrných informací;
   4. použije Důvěrné informace pouze v souvislosti se svým oprávnění vyplývajícím z těchto obchodních podmínek, tj. pro svou osobní potřebu; zejména se Kupující zavazuje, že Důvěrné informace nepoužije ke své vlastní podnikatelské, investiční nebo jiné činnosti.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Obchodní podmínky může Cambodian v přiměřeném rozsahu měnit. O této skutečnosti je povinen neprodleně informovat na svých webových stránkách. Smlouvy, jejichž obsah je tvořen těmito Obchodními podmínkami, se řídí zněním Obchodních podmínek platným a účinným v době uzavření Smlouvy, pokud si Strany nesjednají jinak.
  2. Stanou-li se některá ustanovení Obchodních podmínek neplatná či neúčinná z důvodu změny právních předpisů nebo jiných důvodů, zůstávají ostatní ustanovení platná, neodporuje-li to jejich účelu a nejedná-li se o ustanovení, která nelze od ostatního obsahu Obchodních podmínek oddělit.
  3. Obchodní podmínky se řídí právem České republiky a veškeré spory budou rozhodovány Okresním soudem v Ostravě, resp. Krajským soudem v Ostravě. Jsou-li tyto Obchodní podmínky v jiném jazyce než českém, je závazné znění v českém jazyce.
  4. Práva Cambodian vyplývající z odpovědnosti za škodu nebo jiných ustanovení Obchodních podmínek, které mají z povahy věci trvat i po ukončení Smlouvy, jsou po jejím ukončení nadále platná a vymahatelná.
  5. Cambodian i Zákazník jsou povinni v rámci svých možností postupovat tak, aby minimalizovali případné škody, ztráty či rizika.
  6. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.5.2022.

Heureka.cz - ověřené hodnocení obchodu Kampotskypepr.cz

Osobní vzkaz
Již při prvním nákupu jsem měl moc fajn pocit z osobního přístupu obchodu. Zboží bylo velmi kvalitní, kvalitně a vkusně zabaleno a osobní vzkaz od Janičky, která zboží balila vše vyladil k dokonalosti. Totéž u dalšího nákupu. Velmi doporučuji!

Miroslav

Neuvěřitelně rychle dodáno
Velmi rychlé jednání a dodání. Poděkování napsané na krabici bylo krásné. Opravdu osobní. Nemám co bych chtěla vytknout. Vše neuvěřitelně rychle dodáno. Člověk má pocit, že jim záleží na lidech. Děkuji

Dejna

Jiný pepř nepoužívám
Na tenhle obchod si nikdo nemůže ztěžovat. Vše je v pořádku. Již žádný jiný pepř nepoužívám a kdo ho zkusí, jiný už nechce, jsem moc ráda, že jsem vás objevila!!

Hana
Delivery methods
payments